วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส.อ.ศ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง Magic 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกมิติ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรครู นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษา โดยทั้ง สอศ. และ ส.อ.ท. จะร่วมกันดำเนินการ ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย
3. จัดอบรมความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สังกัด สอศ. รวมถึงจัดอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนและสิทธิประโยชน์ในระบบทวิภาคีให้กับกลุ่มเป้าหมายของ ส.อ.ท.
4. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน
5. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการประสานความร่วมมือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ