เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายกฤษณ์ อิ่มแสง เลขาธิการ ส.อ.ท. ร่วมการประชุม The 2nd Town Hall Meeting 2022 เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม PASSION (802) ส.อ.ท.

นายเกรียงไกร ได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบาย ในปี 2565 และแจ้งผลประกอบการ ตลอดจนกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ในความร่วมแรง ร่วมใจ ผสานความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามนโยบาย “ONE FTI” จนสามารถดำเนินงานเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ งาน FTI Expo 2022 และงานประชุม ABAC/APEC 2022 ตลอดจนเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชน หนุนนำโมเดล BCG ให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ นายกฤษณ์ ได้มอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล โดยชี้แจงว่า ในปี 2566 จะมีการนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานสนับสนุนภารกิจ ส.อ.ท. ตามนโยบายวาระปี 2565-2567 พร้อมกันนี้ ได้แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์นอกสถานที่ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างการทำงานเป็นทีม

สำหรับในช่วงท้ายของการประชุม นายเกรียงไกร ยังเน้นย้ำให้มีการสนับสนุนการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกของ ส.อ.ท. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลักของ ส.อ.ท. ไปด้วยกัน พร้อมกล่าวอวยพรเจ้าหน้าที่เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 นี้