สายงานกฎหมายและภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จัดการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “ การควบคุมการส่งออก นำเข้า และการนำผ่าน ซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการบรรยายฯ กว่า 130 คน

วันพ​ฤหัสบดีที่​ 22 ธันวาคม​ 2565​ นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุต​สาหกรรมแห่​งประเทศไทย​ (ส.อ.ท.) ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการบรรยาย และ ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ ใจงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนปราบปราม และนางสาวโชติกา อรินทร์ชัย หัวหน้าฝ่ายสืบสวนปราบปรามที่ 3 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมตอบข้อซักถามของสมาชิก ส.อ.ท. ร่วมกับ ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน ส.อ.ท. เกี่ยวกับภาพรวมการทำงานของระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร (Thai Customs IPR Recordation System: TCIRs) ซึ่งกรมศุลกากรจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ ควบคุมการส่งออก นำเข้า และการนำผ่านซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์เพื่อให้สมาชิก ส.อ.ท. และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตามและสามารถใช้งานระบบ TCIRs ได้อย่างถูกต้อง