วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายพิเศษในงาน Dinner Talk with CBA หัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย-โลก ในปี 2566” ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ จัดโดยสมาคมธุรกิจเคมี

นายเกรียงไกร ได้นำเสนอภาพรวมและแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกในยุค BANI World (B = Brittle – ความเปราะบาง A = Anxious – ความวิตกกังวล N = Nonlinear – ความไม่เป็นเส้นตรง I = Incomprehensible – ความกำกวม) ว่าภาคอุตสาหกรรมไทยกำลังเผชิญกับความท้าทาย ทั้งเศรษฐกิจโลกที่เสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) ปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าพลังงานที่แพง และอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ประกอบกับปัญหาสงครามการค้าสหรัฐอเมริกา-จีน (Trade War) ที่ยังคงอยู่ และสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังยืดเยื้อ ซึ่งอาจนำไปสู่โลกหลายขั้ว (Multipolar) อีกทั้งยังเผชิญกับ Technology Disruption และ Supply Chain Disruption

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท. ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First Industries) ที่ประกอบด้วย 45 กลุ่มอุตสาหกรรม (11 คลัสเตอร์) 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด (5 ภาค/คลัสเตอร์จังหวัด) และอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next-GEN Industries) ที่ประกอบด้วย 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curves) รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG” (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก ตลอดจนการรับมือกับ Climate Change ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป