วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขยายผลให้ Thailand i4.0 Index เป็นแพลตฟอร์มระดับชาติ โดยมีนายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เป็นประธาน ณ ห้อง 711 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6

Thailand i4.0 Index คือ แพลตฟอร์มที่ให้บริการทางดิจิทัล (Digital Transformation) สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจรเพื่อแก้ปัญหาภาคการผลิตของไทย ตั้งแต่การประเมินความพร้อม การวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการ (Transformation Roadmap) การลงมือติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในโรงงาน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 2. กลุ่ม SI หรือผู้รับเหมาติดตั้งระบบ Industry 4.0 ในโรงงาน 3. กลุ่มผู้ประเมิน (Assessor) ที่เป็นผู้ใช้ Thailand i4.0 Index เข้าไปประเมินในโรงงาน และ 4. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการข้อมูลอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์

ที่ประชุมเห็นควรให้ขยายผล Thailand i4.0 Index ให้เป็นแพลตฟอร์มระดับชาติ โดยผู้ประกอบการจะต้องเข้าสู่ระบบการประเมินประสิทธิภาพของโรงงาน เพื่อทำรายงาน และนำส่งรายงานให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ประกอบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือการเงินที่เกี่ยวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยที่ประชุมให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า อาจต้องมีการพิจารณาแบบประเมินในแนวทางเดียวกับแฟลตฟอร์ม ID4 Connect และจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้แพลตฟอร์ม โดยไม่เป็นภาระกับหน่วยงานและผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคาดหวังว่าแฟลตฟอร์มดังกล่าว จะเป็นฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ เพื่อให้การออกนโยบายสนับสนุน Industry Transformation ได้ตรงจุด ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไป สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดทำข้อมูลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประกอบการนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีต่อไป