วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นผู้แทน ส.อ.ท. เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง “Local to Global: Phuket Expo 2028” และยังได้รับเกียรติจากคณะทูต กงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศ และหอการค้าร่วมต่างประเทศ เข้าร่วม ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดตัวการสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028-Phuket, Thailand ภายใต้แนวคิดหลัก “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” ชีวิตแห่งอนาคต-แบ่งปันความรุ่งเรือง อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่ง มีระยะเวลาจัดงาน 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2571) โดยต้องแข่งกับอีก 4 ชาติประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบียและอาร์เจนตินา

นับเป็นโครงการใหญ่ด้านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่รัฐบาลและภาคเอกชนหมายหมั้นปั้นมือ เพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และเพื่อผลักดันบทบาทของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) และเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก