วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง จัดการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ครั้งที่ 1/2566 (4) โดยมี ดร.วิกรม วัชระคุปต์ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้เกียรติมาร่วมเสนอแนะการจัดทำโครงการโรงงานชุมชน (Community Plant) เพื่อผลิตพืชทดแทนเนื้อสัตว์ (Plant-based Food) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ พระราม 4 กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. และนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. พร้อมด้วยนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. รวมถึงคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานสัญชาติเมียนมา
2. Project Brief โครงการ Plant-based Factory – SAI
3. การจัดทำโครงการเพื่อนำเสนอภาครัฐของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
4. การเตรียมความพร้อมจัดประชุมสามัญสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปี 2566
5. การเข้าร่วม Workshop จัดทำข้อเสนอภาครัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการจากปัญหาเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
6. การเข้าร่วม Kick-off กิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญ เพื่อ SMEs ปี 2566”
7. การจัดตั้งคณะทำงานจัดงานมหกรรมพลังงานสะอาดของสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง