วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ พร้อมด้วยนายสุริยนต์ ตู้จินดา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดน นายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจในอาเซียนและประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา และนายธนวัฒน์ จิตบรรเทิงพันธ์ กรรมการสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับ Mr.U Aye Tun ประธานสมาคมอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar Industries Association: MIA) และรองประธานสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมา (The Republic of Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) ณ ห้องประชุม SAHAPAT ชั้น 11 ส.อ.ท.

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน ผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ที่เมียนมาบังคับใช้ เพื่อรักษาปริมาณทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการที่ธนาคารกลางเมียนมาออกคำสั่งให้บริษัทและผู้กู้ยืมเงินรายย่อยระงับการชำระคืนหนี้เงินกู้ต่างประเทศ การประกาศห้ามนำเข้าสินค้าบางชนิดผ่านด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศทางบก เพื่อรักษาดุลการค้า และการนำเข้าสินค้าต้องใช้เงินที่ได้จากการส่งออก (Export Earning) รวมถึงหารือถึงโอกาสทางการค้า การลงทุนในระยะต่อไป โดยหน่วยงานเอกชนของสหภาพเมียนมา ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกรณีที่ผู้ส่งออก หรือนักลงทุนไทยต้องการดำเนินธุรกิจในเมียนมา