วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจต่างประเทศ นายสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. และเลขานุการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจต่างประเทศ เข้าพบนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทและโครงสร้างการทำงานของรัฐและเอกชนในเรื่องกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง 7 ประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอล (BIMSTEC) ณ กระทรวงการต่างประเทศ

ดร.ปิยะนุช ได้นำเสนอถึงข้อเสนอจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ตามที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นประธาน BIMSTEC วาระปี 2565-2566 ภายใต้วิสัยทัศน์ BIMSTEC Bangkok Vision 2030 ที่มุ่งเสริมสร้างให้ประเทศสมาชิกมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ฟื้นคืน และเปิดกว้าง (Prosperous, Resilient, Open: PRO BIMSTEC) ในปี พ.ศ. 2573 นั้น ได้เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศเจรจากับสมาชิก BIMSTEC เพื่อขอให้จัดตั้ง Business Advisory Council – BIMSTEC BAC เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งถือว่าไทยเป็นผู้ริเริ่มในฐานะเจ้าภาพ และควรมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Advisory Council- BAC) ในทุกกรอบความร่วมมือ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เป็นต้น

นายเชิดชาย กล่าวว่า การมีกลไกของภาคเอกชน เข้ามาช่วยขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ถือเป็นโอกาสอันดี ซึ่งภาคเอกชนมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน (Trade, Investment and Development) และด้านการเชื่อมโยง (Connectivity) ซึ่งหากภาคเอกชนมาร่วมขับเคลื่อน ก็จะยิ่งช่วยสนับสนุนกรอบความร่วมมือดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายเชิดชาย รับทราบข้อเสนอจากภาคเอกชน และพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ BIMSTEC รวมถึงการจัดงาน BIMSTEC CEO Summit ในอนาคต