วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ ONE FTI (One Vision, One Team, One Goal) และการดำเนินงานของสภาธุรกิจ ภายใต้ ส.อ.ท. ในการประชุมคณะกรรมการสายงานการค้าและการลงทุน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานการค้าและการลงทุน เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานเข้าร่วม ซึ่งสายงานการค้าและการลงทุนจะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศของ ส.อ.ท. นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภาคอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินงานของสภาธุรกิจ และแผนงานของสายงานในปี 2566 ณ ห้องประชุม PTT Group ส.อ.ท.

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#ONEFTI
#สายงานการค้าและการลงทุน