เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 น.สพ. ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA” ครั้งที่ 5 โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนี้จัดขึ้นโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ ที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบการนมโคแปรรูปของไทยให้พร้อมเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ที่สำคัญยังจัดให้มีการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปจากผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการฯ อีกด้วย

โครงการนี้ ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปของไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) และปรับตัวรองรับการเปิดเสรีทางการค้า โดยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ พร้อมหาช่องทางขยายตลาดส่งออกในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและจีน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า