วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ได้รับเกียรติร่วมเสวนาในหัวข้อ “The War Over There-The Impact Over Here” ร่วมกับนายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท

นายอภิชิต ได้นำเสนอถึงประเด็นความขัดแย้งในโลกที่เกิดขึ้นปัจจุบันที่ส่งผลกระทบกับห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจไทยและทั่วโลก โดยแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ ด้านพลังงานและอุตสาหกรรม โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกปี 2566 ได้แก่ ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภาวะเงินเฟ้อและนโยบายการเงินที่เข้มงวด การเปิดประเทศของจีนและจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยปี 2566 ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น ค่าไฟ การส่งออกชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นและความผันผวนของค่าเงินบาท การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับแนวทางในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม ส.อ.ท. กำลังดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ BCG Model และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรม การสนับสนุนให้พลังงานทดแทนเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรม การ Upskill และ Reskill ทักษะแรงงาน ตลอดจนการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#ONEFTI
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย