ลักษณะข้อมูล : ข้อมูลสะสม (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2560-2566)

แหล่งข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์