เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายสุริยนต์ ตู้จินดา ประธานคณะอนุกรรมการงานการค้าชายแดน เข้าร่วมงาน Next Step Export and Cross-Border Promotion ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในที่ประชุม ได้หารือแผนเร่งรัดการส่งออกและการค้าชายแดน Quick Win 100 วัน และ 1 ปี ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกและขับเคลื่อนการทำงานพร้อมกับภาคเอกชนในการทำการตลาดเชิงรุก รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้า การลดอุปสรรค การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ในการแข่งขัน

ทางกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการทำงานเชิงรุก ได้แก่ 1. การเปิดโอกาสทางการค้าเชิงรุกสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการรักษาตลาดเดิมด้วยกลยุทธ์เดินสายสร้างสัมพันธ์ เร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) การขยายการค้าไปยังเมืองรองที่มีศักยภาพของประเทศต่าง ๆ 2. การกำหนดให้ทูตพาณิชย์ทำงานเชิงรุก และบูรณาการทำงานกับพาณิชย์จังหวัดให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากท้องถิ่นสู่ตลาดโลก และ 3. การส่งเสริม Soft Power ของไทยออกสู่ตลาดโลกให้ได้มากขึ้น

สำหรับยุทธศาสตร์ด้านการค้าชายแดน ได้กำหนดให้มีการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพการบริการของด่านให้มีคุณภาพ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว (OSS) ในจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น สระแก้ว จันทบุรี หลังจากที่ได้นำร่องเปิดไปแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร รวมทั้งการจัดมหกรรมการค้าชายแดน การผลักดันความร่วมมือและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในกรอบอนุภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งได้ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มเป็น 2 ล้านล้านบาทในปี 2570

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะร่วมมือกันส่งเสริมการตลาดสินค้า บริการ และ Soft Power ของไทยอีกด้วย