เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย ดร. ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานและเหรัญญิก ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างความตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองว่าด้วยเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Fair Economy) จัดโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดำเนินการของไทยใน IPEF เป็นประธานการประชุม และกล่าวรายงานข้อมูลภาพรวมพัฒนาการของความร่วมมือ IPEF โดยในการประชุมมีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหน่วยงานเจรจาหลัก (Pillar Lead Negotiator) ในการเจรจาความตกลงฯ ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระที่สำคัญของร่างความตกลงฯ ได้แก่ นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และนายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ

เนื้อหาหลักร่างความตกลงฯ ครอบคลุมประเด็นการส่งเสริมมาตรการการต่อต้านการทุจริตและการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่โปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) มาตรฐานของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) และอนุสัญญาการต่อต้านการติดสินบนขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Anti-Bribery Convention) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ภาคเอกชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นต่อแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย โดย กระทรวงการต่างประเทศจะนำความเห็นจากที่ประชุมประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการลงนามความตกลงฯ ต่อไป