โครงการตรวจสุขภาพประจำปี กับ สภาอุตสาหกรรมฯ

เอกสิทธ์ เฉพาะสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตามข้อกฎหมายแรงงาน ที่กำหนดให้นายจ้าง ต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง  ซึ่งถือเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทต่อปีเป็นจำนวนเงินไม่น้อย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทสมาชิก โดยจัดหาโรงพยาบาลเอกชน ที่ต้องผ่านมาตรฐานจากสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีการประมูลราคาผ่านระบบ E-Bidding ซึ่งมีความโปร่งใส อีกทั้งให้ตัวแทนของบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ทำการคัดเลือก และเสนอชื่อโรงพยาบาล ที่มาเข้าร่วมการประมูลราคาเอง

 

ความคุ้มค่าที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายลงกว่าเดิมเฉลี่ย 30%
  • สามารถให้พนักงานใช้สิทธิเบิกประกันสังคมได้ทันที ไม่ต้องไปตรวจ ณ รพ. ที่ใช้สิทธิ
  • ได้รับรายงานการแจ้งเตือนโรคของพนักงานที่เกิดจากการทำงาน