สถิติการผลิต การจำหน่าย
และการส่งออกของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คุณอักษราภัค อำนวยราษฎร์กิจ

โทรศัพท์ : 02-345-1274 อีเมล์ aicthai@fti.or.th aicthai@gmail.com

ปี 2564

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ปี 2563

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม