สิทธิประโยชน์จาก BOI

สิทธิประโยชน์จาก BOI

ด้วยเจตนารมย์ความมุ่งมั่นตระหนักถึงการค้ายุคโลกาภิวัฒน์ฯ (Globalization) ธุรกิจแข่งขันอย่างเสรีมีบทบาทความต่อเนื่อง กระบวนการธุรกิจที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และ ชัดเจน (Just–In–Time) ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งกับการสร้างความได้เปรียบทางการค้า

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท. ) โดยการมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงได้เปิดให้บริการ “การพิจารณาสูตรการผลิต” ที่ผู้ประกอบการจะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ BOI ในมาตรา 36 โดยเริ่มนำร่องในผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติก

การให้บริการพิจารณาสูตรการผลิตจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ความ มุ่งมั่นให้บริการด้วย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และ ให้บริการด้วยจรรยาบรรณ จะช่วยสร้างความรวดเร็ว ลดระยะเวลา ในกระบวนการยื่นรับสิทธิประโยชน์จาก BOI นอกจากนั้น ยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร

ขั้นตอนการยื่นขอรับบริการพิจารณาสูตรการผลิต BOI มาตรา 36 ผ่านระบบ RMTS Online

 

k

ขั้นตอนการตรวจสอบสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก BOI ผ่านสภาอุตสาหกรรมฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 8 / 2547 ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตฯ

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ

การติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมฯ

โทร 1453 กด 4 , 02-345 1152  Email : counterservices@fti.or.th