ดัชนีอุตสาหกรรม

ลักษณะข้อมูล : รายเดือน/ไตรมาส/ปี (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบัน) หมายเหตุ: ข้อมูลล่าช้า 1 เดือน แหล่งข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม...

ข้อมูล Green Industry (GI)

ลักษณะข้อมูล : – แหล่งข้อมูล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม...

ข้อมูล Carbon Footprint

ลักษณะข้อมูล : – แหล่งข้อมูล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)...
สถิติอุตสาหกรรม

สถิติอุตสาหกรรม

ลักษณะข้อมูล : รายเดือน/ไตรมาส/ปี (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบัน) หมายเหตุ: ข้อมูลล่าช้า 1 เดือน แหล่งข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม...