รายงานสถานภาพการลงทุน

รายงานสถานภาพการลงทุน

ลักษณะข้อมูล : รายเดือน (มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2562-ปัจจุบัน) แหล่งข้อมูล : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)...