ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ฯ : สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี สถิติด้านสิทธิบัตร

ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ฯ : สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี สถิติด้านสิทธิบัตร

ลักษณะข้อมูล : รายปี แหล่งข้อมูล : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)...