คณะผู้บริหาร

วาระปี 2565 -2567

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล (Eng) ตำแหน่ง
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล Mr.Kriengkrai Thiennukul ประธาน
ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
นายทวี ปิยะพัฒนา Mr.Thawee Piyapatana รองประธานอาวุโส
ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นายสมพงศ์ นครศรี Mr.Sompong Nakornsri รองประธานอาวุโส
นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์ Mr.Verachai Kunavichayanont ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ Mr.Khomsan Laosillapacharoen รองประธาน
ประธานสถาบันรหัสสากล (GS1)
นายโฆษิต สุขสิงห์ Mr.Kosit Suksingha รองประธาน
ประธานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
นายเชิญพร เต็งอำนวย Mr.Chernporn Tengamnuay รองประธาน
ประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
นายถาวร ชลัษเฐียร Mr.Thavorn Chalassathien รองประธาน
ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา Mr.Thanarak Phongphatar รองประธาน
ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
นายนพดล ปิ่นสุภา Mr.Noppadol Pinsupa รองประธาน
ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล Mr.Paitoon Sirichatchaikul รองประธาน
ประธานสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช Mr.Somchai Wangwattanapanich รองประธาน
ประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
นายสมโภชน์ อาหุนัย Mr.Somphote Ahunai รองประธาน
ประธานสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สถาบันคาร์บอนเครดิต)
นายอภิชิต ประสพรัตน์ Mr.Apichit Prasoprat รองประธาน
ประธานสายงานสมาชิกสัมพันธ์
ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง Mrs.Kanit Muangkrachang รองประธาน
ประธานสายงาน FTI Academy
นายกรกฤช จุฬางกูร Mr.Kornkrit Jurangkool รองประธาน
ประธานสายงานพัฒนานักอุตสาหกรรม
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา Mr.Kitti Tangjitrmaneesakda รองประธาน
ประธานสายงานกฎหมายและภาษี
นายชาติชาย พานิชชีวะ Mr.Chartchai Panichewa รองประธาน
ประธานสายงานการค้าและการลงทุน
นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ Mr.Montri Mahaplerkpong รองประธาน
ประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ Mr.Vichaow Rakphongphairoj รองประธาน
ประธานสายงานต่างประเทศ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ Mr.Wiwat Hemmondharop รองประธาน
ประธานสายงานสื่อสารองค์กร
นายเวทิต โชควัฒนา Mr.Vathit Chokwatana รองประธาน
ประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์
นายสุชาติ  จันทรานาคราช Mr.Suchart Chantaranakaracha รองประธาน
ประธานสายงานแรงงาน
นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม Mr.Kitkong Tantijaratwarodom รองประธาน
งานสำนักประธาน
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช Mr.Chaiwat Kovavisarach รองประธาน
งานสำนักประธาน
ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ Dr.Darat Vibhatakalasa รองประธาน
งานสำนักประธาน
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ Mr.Thaveekij Jaturajaroenkhun รองประธาน
งานสำนักประธาน
นายธวัชชัย เฮงประเสริฐ Mr.Thawatchai Hengprasert รองประธาน
งานสำนักประธาน
ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี Dr.Nilsuwan Leelarasamee รองประธาน
งานสำนักประธาน
นายพิชิต บูรพวงศ์ Mr.Pichit Burapavong รองประธาน
งานสำนักประธาน
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล Mrs.Pimjai Leeissaranukul รองประธาน
งานสำนักประธาน
น.ส.พิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ Miss.Pimnara Jiranithitnon รองประธาน
งานสำนักประธาน
น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล Miss.Petcharat Eksangkul รองประธาน
งานสำนักประธาน
นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ Mr.Phairat Ueshooyos รองประธาน
งานสำนักประธาน
นายมานะผล ภู่สมบุญ Mr.Manapol Poosomboon รองประธาน
งานสำนักประธาน
นายวีรชัย มั่นสินธร Mr.Veerachai Monsintorn รองประธาน
งานสำนักประธาน
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล Mr.Sakchai Unchittikul รองประธาน
งานสำนักประธาน
ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ Dr.Orapin Sermpraphasilp รองประธาน
งานสำนักประธาน
นายอรินทร์ จิรา Mr.Arin Jira รองประธาน
งานสำนักประธาน
พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล MD.Amporn Jitapunkul รองประธาน
งานสำนักประธาน
นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Mr.Isares Rattanadilok Na Phuket รองประธาน
งานสำนักประธาน
นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ Mr.Narongrit Phanichewa รองประธาน
นายทะเบียน
ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา Dr.Piyanuch Malakul Na Ayuthya รองประธาน
เหรัญญิก
นายกฤษณ์  อิ่มแสง Mr.Kris Imsang เลขาธิการ