ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าออนไลน์
e-C/O

Certificate of Origin General Form

รายละเอียด

ในสถานการณ์การค้าโลกในยุคปัจจุบัน บรรยากาศการค้ามีแนวโน้มไปสู่ระบบการค้าเสรีมากขึ้น ภาวะการแข่งขันทางการค้าระหว่าง ประเทศทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ประเทศต่างๆได้ปรับปรุงรูปแบบทางการค้าและใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิ ใช่ภาษีมาปกป้อง ผลประโยชน์ของตน เช่นมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด และการอุดหนุน ปัญหาการค้าระหว่าง ประเทศจึงเกิดขึ้นมากมายจึงต้องมีการพิสูจน์ความรับผิดชอบ หรือการหาข้อยุติข้อพิพาททางการค้าและเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วย บ่งชี้ผู้รับผิดชอบ คือ “หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า”(Certificate of Origin) เนื่องจากเป็นหนังสือรับรองฯ ที่แสดงว่า สินค้า นั้น ๆ มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศใด

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ ผลิตถูกต้องตามกฏว่าด้วยแหล่งกำเนิด สินค้าและตามเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้าของประเทศ ผู้ให้สิทธิพิเศษฯ เช่น form A, Form D, form GSTP , Form FTA เป็นต้น
 • หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ มีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ออกหนังสือรับรองฯ จริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าตามระเบียบการนำเข้าของประเทศปลายทาง หรือ ตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ในการให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ประเภททั่วไป (Certificate of Origin General Form) แก่สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในใบรับรองนั้น มีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ส่งออกจริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าของประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น

ขั้นตอนการขอรับรอง C/O และเอกสารประกอบ

)๗))ท่านใช้เวลาเท่าไรกับการขอ C/O โอกาสมาถึงอีกแล้วค่ะสำหรับท่านที่เมื่อยกับการนั่งรอใบ C/O ต่อไปนี้การขอ C/O จะง่ายขึ้น เพียงแค่ 15 นาที เท่านั้น เพราะสภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดให้บริการ C/O ภายใต้ สโลแกนที่ว่า C/O F.T.I. สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ภายใน 15 นาที สภาอุตสาหกรรมฯ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่า สามารถออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือ Certificate of Origin (C/O) ตามพระราชบัญญัติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมฯ ยังให้บริการรับรองเอกสารการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ซึ่งบริการของเราได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสถานทูตต่างๆ, หอการค้าของประเทศต่างๆ หรือ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

หากท่านยังไม่เคยใช้บริการ C/O กับสภาอุตสาหกรรมฯ มาก่อน เจ้าหน้าที่จะขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการ รวมทั้งยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

 1. ใบสมัครใช้บริการ
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์แนบ อายุไม่เกิน 6 เดือน
 3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4 / แบบ กนอ.)
 5. ใบรับรองมาตรฐานโรงงาน
 6. หนังสือมอบอำนาจ (พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ)
 7. หนังสือยอมรับผิด
หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง กรุณาทำหนังสือชี้แจงแหล่งผลิต พร้อมแนบเอกสารข้อ 2,3,4,5 ของผู้ผลิตมาด้วย หลังจากนั้น เมื่อมาใช้บริการในแต่ละครั้ง ขอให้ท่านเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอ C/O ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

เอกสารประกอบการยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า C/O ในแต่ละครั้ง

 1. สำเนาใบกำกับราคาสินค้า (Invoice), สำเนาใบกำกับการบรรจุสินค้า (Packing List)
 2. สำเนาเอกสารการขนส่ง (B/L) หรือ (Airway Bill) หรือเอกสารการขนส่งอื่นๆ (ห้ามใช้ Draft) 
 3. สำเนาใบขนสินค้าขาออกจากกรมศุลกากร

ขั้นตอนที่ 1

สมัครใช้งานครั้งแรก / Login เข้าสู่ระบบ https://fti.eco และทำการสร้างใบคำขอ

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผ่านระบบอีเล็คทรอนิกส์ ภายระยะเวลาในเวลา 15 นาที

ขั้นตอนที่ 3

เอกสารถูกต้องสถานะ “อนุมัติ” ระบบออกเลขที่ Certificate พร้อมตราประทับ ส.อ.ท.

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ประกอบการ Print ฟอร์ม C/O (แบบฟอร์มซื้อล่วงหน้าพร้อมชำระค่าบริการ 150 บาท)

การรับรองเอกสารการค้าระหว่างประเทศที่ออกโดยหน่วยงานอื่น

สภาอุตสาหกรรมฯ ยังให้บริการรับรองเอกสารการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ให้บริการเฉพาะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เท่านั้น อาทิการรับรอง Invoice, B/L และ Health Certificate

เอกสารประกอบการยื่นขอรับรอง ( ใช้เวลา 2 วันทำการในกรณีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)

1. การขอรับการรับรอง Invoice  กรุณาแนบ Invoice ต้นฉบับมาด้วย
2. การขอการรับรองเอกสารการขนส่ง (B/L/AWB) กรุณาแนบเอกสารการขนส่งต้นฉบับที่ผ่านการรับรองจากผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับที่มีการรับรองจาก    บริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3. การขอรับการรับรอง Health Certificate กรุณาแนบ

3.1 สำเนาใบกำกับราคาสินค้า  (Invoice)
3.2 สำเนาเอกสารการขนส่ง (B/L) หรือ (Airway Bill) หรือเอกสารการขนส่งอื่นๆ
3.3 สำเนาใบขนสินค้าขาออกจากรมศุลกากร

 

Certificate of Free Sale

 นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมฯ ยังมีบริการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ (Certificate of Free Sale) ให้บริการเฉพาะสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เท่านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอ Certificate of Free Sale ( ใช้เวลา 2 วันทำการในกรณีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)

1.  แบบคำขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

2. หนังสือมอบอำนาจ (แนบบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมติดอากร 30 บาท) ไม่สามารถใช้สำเนาแทนได้

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

5. สูตรการผลิต แนบทุกรายการที่ยื่นขอและเขียนชื่อกำกับทุกรายการ ( ชื่อสินค้า สูตรการผลิต สลากสินค้า รูปตัวอย่างสินค้าและLab Test ต้องตรงกันทั้งหมด)

6. สำเนาสลากสินค้าที่จำหน่ายในประเทศ/ส่งออก แนบทุกรายการที่ยื่นขอและเขียนชื่อกำกับทุกรายการ ( ชื่อสินค้า สูตรการผลิต สลากสินค้าและLab Test ต้องตรงกันทั้งหมด)

7. ใบรับรองมาตราฐานสินค้า (ถ้ามี)

8. รูปตัวอย่างสินค้า แนบทุกรายการที่ยื่นขอและเขียนชื่อกำกับทุกรายการ (ชื่อสินค้า สูตรการผลิต สลากสินค้า รูปตัวอย่างสินค้าและLab Test ต้องตรงกันทั้งหมด)

9. ผลวิเคราะห์ / Lab Test จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ Test แนบทุกรายการที่ยื่นขอ (ชื่อสินค้า สูตรการผลิต สลากสินค้า รูปตัวอย่างสินค้าและLab Test ต้องตรงกันทั้งหมด)

10. ใบรับรองมาตรฐานโรงงาน

11. สำเนาสัญญาว่าจ้างการผลิต (กรณีผู้ผลิตไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์)

12. เอกสารอื่นๆ

ยื่นขอออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ากับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ที่

ส่วนกลาง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์ 1453 กด 4 ,  (66) 0 2345 1010
Email : counterservices@fti.or.th 
ส่วนภูมิภาค
     ภาคเหนือ
1. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ชั้น 1
158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 053-304-346-7
โทรสาร. 053-246-353
E-Mail : ok_fti@yahoo.com
2. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังใหม่ ชั้น 2)
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 054-265-079
โทรสาร. 054-265-080
E-Mail : jindafti@gmail.com, fti_lampang@hotmail.com
     ภาคกลาง
1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี)
2/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 036-613-499
E-Mail: fti_lopburi@hotmail.com
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3
เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถ.เอเชีย ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035-345-966
โทรสาร. 035-345-967
E-Mail : fti_ayutya@yahoo.co.th
3. สสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
921/97 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 034-110-337
E-Mail : offsakhon@gmail.com
4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 1)
ต.บางแก้ว อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000
โทร. 035-616-197
E-Mail : fti.angthong@hotmail.com
5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า)
ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 034-527-777 ต่อ 420
โทรสาร. 034-527-751
E-Mail : sr_kanburi@yahoo.co.th
     ภาคตะวันออก
1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
140/20 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 038-017-594
โทรสาร. 038-619-016
E-Mail : jan_ftiry@hotmail.com
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเก่า) ชั้น 2
ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 038-814-419
โทรสาร. 038-814-409
E-Mail : fti.ccs-chapter@hotmail.com
3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชั้น 6
67 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-288-507
โทรสาร. 038-288-508
E-Mail : ftichonburi@gmail.com
     ภาคใต้
1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-211-902, 074-213-141
โทรสาร. 074-211-903
E-Mail : ftisk@hotmail.com
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
87 ม.9 ถ.มะขามชุม ต.นาเคียน
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-357-083, 075-312-040
โทรสาร. 075-312-040
E-Mail : off_konsri@hotmail.com
3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี
172 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-223-167
โทรสาร. 077-223-168
E-Mail : offsakhon@gmail.com
4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
196 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075-217-230
โทรสาร. 075-217-230
E-Mail : fti.trang.thailand2011@gmail.com, wiparat.tamnu23@gmail.com
5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เลขที่ 196/4 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 075-622-188
E-Mail : fti.krabi@gmail.com
6. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
48/4 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-240-556
โทรสาร. 076-240-362
E-Mail : ftipk_chapter@yahoo.com
7. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
36 ถ.ศรีบำรุง ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
โทร. 073-243-613, 081-678-1010
โทรสาร. 073-243-615
E-Mail : sapayala14@gmail.com
8. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดชุมพร
190 ถ.สหกรณ์ ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077-512-361
โทรสาร. 075 581 077
9. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
สำนักงานบริหารโครงการเขตอุตสาหกรรม
355 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 0-7331-1481
โทรสาร. 0-7341-4293
E-Mail : sapa_pattani@hotmail.com
10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
490 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร 076 411 561
โทรสาร 076 411 562
E-Mail : mod.3628@gmail.com
11. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ต.คลองขุด อ.เมือง
จ.สตูล 91000
โทร. 074-772 188
โทรสาร. 074-772 188
E-Mail : kra_jeab18@hotmail.com
12. กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้
ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11
165 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 081-898-5192 , 093-683-0683
E-Mail : woodclub2016@gmail.com