บริการออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

Financial Status Certificate

รายละเอียดหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

จากนโยบายภาครัฐที่มุ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากราชการอันประกอบด้วยกรมศุลกากรและกรมสรรพากร ในการดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อการอำนวยความสะดวกทางการประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย

 • สิทธิเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ เรื่อง ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ
 • สิทธิประโยชน์ประเภทสิทธิลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากร และการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
 • สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี และ สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน กรมสรรพากร

ประกาศกรมศุลกากร ฉบับที่ 120/2561 เรื่อง ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การลดอัตราอากร และการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 (19 ทวิ)

ประกาศกรมสรรพากร ที่ ท.366/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดีและผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน

วิธีการสมัครใช้บริการ

 • กรอกแบบข้อมูลประกอบการยื่นขอหนังสือรับรองฐานะการเงินตามประเภทที่มีความประสงค์ พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด
 • ยื่นแบบข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามายังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการยื่นเรื่องต่างๆ สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 1) การยื่นเรื่องด้วยตนเอง และ 2) การยื่นเรื่องผ่านทางไปรษณีย์
 • เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะทำการรับเรื่อง และตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของเอกสาร
 • กระบวนการขั้นตอนการพิจารณา โดยกำหนดในรูปการประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน ซึ่งมีการประชุมพิจารณาทุกเดือน
 • เจ้าหน้าที่ทำการแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ประกอบการรับทราบ
 • การชำระค่าหนังสือรับรองฐานะการเงิน
 • สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (รวม VAT) พร้อมรับหนังสือรับรองฐานะการเงิน โดยสามารถทำการชำระผ่านทางธนาคาร หรือ ทำการชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของสำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ นั้นๆ

1. สิทธิเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ ตามประกาศกรมศุลกากร 

 • ได้ใบรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต
 • การนำของเข้า – การส่งของออก ให้ผ่านการตรวจสอบใบขนสินค้าทางช่องเขียว (Green Line) ของระบบ EDI รวมถึง ได้รับยกเว้นกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร เว้นแต่การสุ่มตรวจ
 • หากสินค้าต้องถูกตรวจทางกายภาพจะได้รับการอำนวยความสะดวกโดยรับการตรวจในลำดับแรกๆ
 • สินค้าที่ส่งออกจะได้รับการยอมรับจากศุลกากรต่างประเทศ
 • สิทธิพิเศษอื่นๆ ตามประกาศกรมศุลกากรกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการเงิน

ตัวอย่างหนังสือรับรองวงเงินเครดิตจากธนาคาร

เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

ตัวอย่างรายงานแสดงข้อมูลยอดการนำเข้า-ส่งออก ในรอบ 3 ปี

หนังสือรับรองบริษัท
(ใช้กระดาษหัวจดหมายบริษัท)

2.สิทธิประโยชน์ขอลดอัตราอากรนำเข้ากึ่งหนึ่งตามมาตรา 19 ทวิ กรมศุลกากร

วัตถุดิบหรือสินค้าไม่ว่าจะจัดอยู่ในพิกัดประเภทใดที่นำเข้ามาใช้ผลิต ผสม ประกอบ หรือ บรรจุ เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันนำเข้าแล้วขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ สามารถลดอัตราอากรลงเหลือกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดเรียกเก็บเป็นการทั่วไป

เอกสารประกอบการสมัคร

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือฐานะการเงิน

ตัวอย่างหนังสือรับรองวงเงินเครดิตจากธนาคาร

เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

ตัวอย่างรายงานแสดงข้อมูลยอดการนำเข้า-ส่งออก ในรอบ 3 ปี

หนังสือรับรองบริษัท
(ใช้กระดาษหัวจดหมายบริษัท)

3. สิทธิประโยชน์จัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี กรมสรรพากร

 • ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี จะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวดเร็วขึ้น
 • ยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จะได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 15 วัน
 • ยื่นแบบ ภ.พ.30 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จะได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 45 วัน
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร และการรับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

เอกสารประกอบการสมัคร

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน (ผู้ส่งออกที่ดี)

หนังสือรับรองบริษัท
(ใช้กระดาษหัวจดหมายบริษัท)

เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

4. สิทธิประโยชน์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน กรมสรรพากร

 • ผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน จะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวดเร็วขึ้น
 • ยื่นแบบ ภ.พ.30 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 30 วัน
 • ยื่นแบบ ภ.พ.30 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จะได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 60 วัน
 • การได้รับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จากกรมสรรพากร และการรับข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

เอกสารประกอบการสมัคร

แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน (ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน)

หนังสือรับรองบริษัท
(ใช้กระดาษหัวจดหมายบริษัท)

เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน

กำหนดการส่งเอกสาร / การพิจารณา / วันรับหนังสือรับรอง

ตารางวันประชุม / พิจารณา คณะทำงานพิจารณาฐานะการเงิน ประจำปี 2566

(กรุณาส่งเอกสารก่อนล่วงหน้าวันพิจารณา อย่างน้อย 7 วันทำการ )

วิธีการยื่นเอกสาร

1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

จ่าหน้าซอง งานออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 2. ส่งเอกสารด้วยตนเอง

งานออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน ฝ่ายทะเบียนและบริการสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การประชุมคณะทำงานพิจารณาฐานะการเงินจะมีการประชุมพิจารณาเดือนละ 2 ครั้ง และหากไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้สามารถรับเอกสารพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม ทางโทรศัพท์

วิธีการชำระเงิน

1. กรณีการขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS)

โอนค่าธรรมเนียม สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (รวม VAT) รายละเอียดตามเอกสารแนบ (Click) พร้อม Peply E-mail ใบ pay in มายัง E-mail ที่ส่งไป เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองฐานะการเงินไปให้ทางไปรษณีย์ (EMS)

หมายเหตุ : หนังสือรับรองฐานะการเงินจะสามารถจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ให้บริษัท หลังจากได้รับการชำระเงินและได้เลขลำดับการโอนเงินจากฝ่ายบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2. ชำระเงินด้วยตนเอง

กรณีมารับเอกสารด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับส่งเอกสารมารับเอกสารพร้อมกับนำเงินมาชำระที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หมายเหตุ : ในกรณีโอนเงินมาก่อน ทางเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จให้ได้ หลังจากได้รับการชำระเงินและได้เลขลำดับการโอนเงินจากฝ่ายบัญชีเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทร : 1453 กด 4 , 0-2345-1147
อีเมล์ : counterservices@fti.or.th 

การติดต่อสอบถามการขอยื่นแบบ

กรมสรรพากร (The Revenue Department)

ที่ตั้ง : 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์ : http://www.rd.go.th
โทรศัพท์ : 0-2272-8035, 0-2272-8543, 0-2272-9122, 0-2272-9696, 0-2617-3551

กรมศุลกากร (Thai Customs Department)

ที่ตั้ง : 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110ที่ตั้ง : 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต์ : http://www.customs.go.th

 • ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

เว็บไซต์ : http://aeo.customs.go.th
โทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902
E-mail : aeodiv2014@gmail.com

 

 • กรณีสิทธิประโยชน์ 19 ทวิฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายคืนอากรที่ 1  ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทอาหารแปรรูป พลาสติกและเคมีภัณฑ์
(พิกัดฯ ตอนที่ 1-39) โทรศัพท์ 02-667-7485

ฝ่ายคืนอากรที่ 2  ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทสิ่งทอและเครื่องหนัง
(พิกัดฯ ตอนที่ 40-63) โทรศัพท์ 02-667-7034

ฝ่ายคืนอากรที่ 3  ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทผลิตภัณฑ์อื่นๆ
(พิกัดฯ ตอนที่ 64-83 และ 93-97) โทรศัพท์ 02-667-7061

ฝ่ายคืนอากรที่ 4  ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
(พิกัดฯ ตอนที่ 84-85 และ 90-92) โทรศัพท์ 02-667-7255

ฝ่ายคืนอากรที่ 5  ผลิตภัณฑ์ส่งออก ประเภทยานยนต์และส่วนประกอบยานยนต์
(พิกัดฯ ตอนที่ 86-89) โทรศัพท์02-667-7275