สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

นโยบายคุณภาพ

“ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้บรรลุตามเป้าหมายและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้วยการพัฒนาระบบงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ “

 

ขอบข่ายของระบบบริหารคุณภาพ การให้บริการ ดังนี้

  • การจัดประชุมและสัมมนา
  • การประกาศนโยบายการบริหารงาน
  • รายงานและข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
  • การออกหนังสือรับรองต่างๆ แก่สมาชิก
  • การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม เข้าทำกิจกรรมด้านนโยบาย
  • ข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านอุตสาหกรรม
ลำดับที่ สนับสนุน นโยบาย รายการวัตถุประสงค์คุณภาพ
1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส.อ.ท. ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน
2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการสูงสุด % ความพึงพอใจของสมาชิก
3 บริการอย่างมีคุณภาพ ความพึงพอใจของการออกหนังสือรับรองต่าง
ควาพึงพอใจของการจัดประชุม
ความพึงพอใจของการจัดอบรมและสัมมนา
ข้อร้องเรียนที่พบสำหรับการปฏิบัติงานในการรับข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
4 ผู้แทน ส.อ.ท. ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ข้อร้องเรียนของผู้แทน ส.อ.ท. ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก
5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 2 หลักสูตร
มีการพัฒนาระบบ IT เพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานภายในสำนักงาน