Register FTI Expo 2022

ช่วงพิธีเปิดงาน Grand Opening

29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อใช้ในการตรวจสอบการลงทะเบียนก่อนเข้างาน โดยถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการใช้งาน