ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2564

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โปรแกรมพนักงานประจำอายุไม่เกิน 40 ปี วงเงิน 1,000 บาท

โปรแกรมพนักงานประจำอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปวงเงิน 1,000 บาท + ตรวจหาสารมะเร็ง 500 บาท

โปรแกรมพนักงานเฉพาะกิจ/โครงการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร : 1077-80