ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โปรแกรมพนักงานประจำ / อายุไม่เกิน 40 ปี วงเงิน 1,000 บาท

โปรแกรมพนักงานประจำ / อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปวงเงิน 1,000 บาท + ตรวจหาสารมะเร็ง 500 บาท

โปรแกรมพนักงานเฉพาะกิจ / โครงการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร : 1077-80