กิจกรรมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

📢 ขอเชิญภาคอุตสาหกรรมไทย ที่มีการใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม

ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

มาร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการการพัฒนาเทคโนโลยีจุลินทรีย์

✔️เพื่อเป็นข้อมูลนำไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับศักยภาพเทคโนโลยีจุลินทรีย์

✔️เพื่อร่วมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์ให้ยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนสำคัญไปกับเรา

ตอบแบบสอบถาม >> https://url.fti.or.th/l/_yFWySumZ

ติดต่อ คุณศิริภัสร์ (แป้ง) 02 345 1240

Line : @IRDI

เปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก (บัณฑิตทุน พสวท.) เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบัณฑิตทุนและภาคอุตสาหกรรม

โดยภาคอุตสาหกรรมจะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตามเงื่อนไขโครงการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณเหมียว 091-4442295 / คุณดาว 065-2216789

 

โครงการ “การเตรียมความพร้อมและส่งเสริมบัณฑิตทุน พสวท. ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน”

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 15 มิถุนายน 2565
คลิก  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (รับจำนวนจำกัด)

โครงการการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME ไทยในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ BCG ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

  ส.อ.ท. ได้ดำเนินโครงการ การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของ SMEs ไทย ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ BCG ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการสรรหา คัดเลือก และให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ BCG

  สนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท

  เปิดรับสมัคร ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

  ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนทุน และเริ่มดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 1 เม.ย – 30 ก.ย. 65

สถานะ : ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก (บัณฑิตทุน พสวท.) เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างบัณฑิตทุนและภาคอุตสาหกรรม

โดยภาคอุตสาหกรรมจะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตามเงื่อนไขโครงการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณเหมียว 091-4442295 / คุณดาว 065-2216789

 

โครงการ “การเตรียมความพร้อมและส่งเสริมบัณฑิตทุน พสวท. ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน”

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 15 มิถุนายน 2565
คลิก  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (รับจำนวนจำกัด)