คณะกรรมการสถาบัน

คุณเชิญพร เต็งอำนวย

คุณเชิญพร เต็งอำนวย

ประธานสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

คณะกรรมการสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม วาระปี 2565-2567

องค์ประกอบ
1. นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3. นายนพดล ปิ่นสุภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
4. ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
5. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7. นายมานะผล ภู่สมบุญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
8. นายอภิชิต ประสพรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
9. นายปกรณ์ วิสนานุศิษย์ ที่ปรึกษา
10. นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ ที่ปรึกษา
11. นายสืบพงศ์ เกตุนุติ ที่ปรึกษา
12. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
13. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
14. ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ที่ปรึกษา
15. ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
16. ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
17. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
18. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
19. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
20. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
21. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือผู้แทน ที่ปรึกษา
22. ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือผู้แทน ที่ปรึกษา
23. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
24. นายเชิญพร เต็งอำนวย ประธาน
25. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธาน
26. ดร.สมชัย ว่องอรุณ รองประธาน
27. นายอเนน อึ้งอภินันท์ รองประธาน
28. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ กรรมการ
29. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กรรมการ
30. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม กรรมการ
31. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน กรรมการ
32. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก กรรมการ
33. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กรรมการ
34. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร กรรมการ
35. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ กรรมการ
36. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม กรรมการ
37. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น กรรมการ
38. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง กรรมการ
39. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ กรรมการ
40. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก กรรมการ
41. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก กรรมการ
42. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ
43. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กรรมการ
44. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล กรรมการ
45. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม กรรมการ
46. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กรรมการ
47. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ กรรมการ
48. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า กรรมการ
49. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง กรรมการ
50. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กรรมการ
51. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน กรรมการ
52. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กรรมการ
53. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม กรรมการ
54. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กรรมการ
55. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น กรรมการ
56. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ กรรมการ
57. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กรรมการ
58. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมยา กรรมการ
59. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ กรรมการ
60. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม กรรมการ
61. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า กรรมการ
62. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรรมการ
63. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร กรรมการ
64. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กรรมการ
65. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ กรรมการ
66. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ กรรมการ
67. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง กรรมการ
68. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กรรมการ
69. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ กรรมการ
70. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กรรมการ
71. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรรมการ
72. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม กรรมการ
73. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง กรรมการ
74. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กรรมการ
75. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ
76. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรรมการ
77. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ กรรมการ
78. นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล กรรมการและเลขานุการ
79. นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
80. นายเปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
81. ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ