FTI Startup Connext

พื้นที่สำหรับ Startup ในการนำเสนอผลงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ให้แก่สมาชิก ส.อ.ท. ที่มีความพร้อมในการลงทุน หรือการนำผลงานไปต่อยอดในอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สำหรับภาคอุตสาหกรรม

กรอกความประสงค์ / ต้องการ ผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาองค์กรของท่าน

ให้เราช่วยท่าน

Matching to Market

Matching to Market

การรนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยี ของ Strong Startup 2021

ครั้งที่ 1 Agrotech and Trading Innovation

ครั้งที่ 2 Manufacturing Innovation

ครั้งที่ 3 Industrial Innovation

Strong Startup

Strong Startup

ที่ได้ผ่านการคัดเลือก และพิจารณาความพร้อมในการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากกิจกรรม FTI Startup Connext 2021 มีทั้งหมด 22 ทีม

FTI Startup Connext 2022

FTI Startup Connext 2022

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ Startup ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยในการยกระดับและพัฒนาสู่ความยั่งยืน

เปิดรับสมัครวันนี้