สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

The Innovation Institute for Industry : III

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน

 

พันธะกิจ

  1. ผลักดันทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายด้าน วทน. ของภาครัฐ
  2. สร้าง Technology & Innovation Platform และ Ecosystem เพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ของ SMEs และ Startup
  4. ร่วมจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม เพื่อให้ SMEs และ Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการพัฒนาต่อยอดและขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
  5. ส่งเสริม Startup ให้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม