รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบการรับรอง IPHA
List of establishments that passed the IPHA Self-Certification Examination 

สำหรับสถานประกอบการที่ยังไม่มีมาตรฐาน GMP/HACCP/ISO 22000

Step 1 of 2
Click or drag a file to this area to upload.
กรณีไม่มี โปรดระบุว่า "ไม่มี"
กรณีไม่มี โปรดระบุว่า "ไม่มี"

ข้อมูลผู้ประสานงาน