IRDI Core Service

บริการหลัก

โครงการความร่วมมือกับภาครัฐ

IRDI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารโครงการภาครัฐ ทั้งการวิจัยเชิงนโยบายที่สะท้อนข้อมูลปัญหาและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้ภาครัฐทราบ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมหรือใช้ประโยชน์จากโครงการรัฐที่ส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งในรูปแบบตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน

R & D Matching Service

(รับโจทย์ความต้องการ ให้คำปรึกษา ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน เชื่อมโยงทุนวิจัย) เป็นตัวกลางของผู้ประกอบการเชื่อมโยงนักวิจัย ทุนวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยจากภาคีเครือข่ายสำคัญ อาทิ สถาบันวิจัยภาครัฐ และมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมและรายสถานประกอบการ

ข้อมูลทรัยพ์สินทางปัญญา

ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัย หรือการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา จากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย หรือบริษัทเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศ สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย สร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมต่อยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์ โดยขับเคลื่อนกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านโครงการ LEAP ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง IRDI และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญามืออาชีพ

IRDI Traning / Site Visit

หลักสูตร/กิจกรรม ที่ออกแบบมาเพื่อการยกระดับและพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรม ให้ก้าวทันเศรษฐกิจโลก ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ รวมไปถึงการเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม