เกี่ยวกับเรา

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม หรือ สวน. (The Institute of Research Development and Innovation for Industry : IRDI) เป็นสถาบันเฉพาะทางที่ก่อตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2546

วิสัยทัศน์

ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ด้วยการใช้ วทน. หรือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาขับเคลื่อนงาน ตามความต้องการของ SMEs

พันธกิจ

1) ผลักดันทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบายด้าน วทน. ของภาครัฐ

2) สร้าง Technology & Innovation Platform และ Ecosystem เพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มการเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี นวัตกรรม และเงินทุนของ SMEs และ Startup