เจ้าหน้าที่ – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หัวหน้างาน (งานซื้อขาย) – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รองผู้จัดการ (งานมาตรฐาน) – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (ภายใต้องค์รับรอง 3 องค์กร)

เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานติดตามหนี้)

เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (การเงิน)

หัวหน้างาน – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (การเงินรับ)

เจ้าหน้าที่ – สถาบันรหัสสากล (งานสมาชิก)

เจ้าหน้าที่ – สถาบันรหัสสากล (งาน PR&Communication)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ

เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

E-mail : hr.recruit.fti@gmail.com   หรือ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 -345 -1077-80