ฝ่ายสถาบันภายใต้ ส.อ.ท.

สถาบัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งสถาบันต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมหลายๆ ด้าน ซึ่งสมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์จากสถาบันและหน่วยงานในเครือของสภาอุตสาหกรรมได้ตามการให้บริการ สถาบันต่างๆ มีดังนี้

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการด้านกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยผ่านการสนับสนุนของกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

สถาบันที่มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ภาคอุตสาหกรรม เกิดความตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

สถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิก ส.อ.ท. และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้บรรลุผลสำเร็จในการประหยัดพลังงานอย่างทั่วถึง

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมในการแข่งขันกับต่างประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน

สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกด้านวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

สถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานและเชื่อมโยงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านขยะบรรจุภัณฑ์อย่างบูรณาการ

สถาบันรหัสสากล

สถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารการใช้บาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล และการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบมาตรฐาน EAN-UCC

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต

เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคเอกชน หรือเป็นศูนย์กลางให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ นำเสนอข้อมูลความต้องการนโยบายในการพัฒนา SMI ภาคผลิต รวมการประสานความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงกับภาครัฐ

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

เป็นสถาบันที่ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเกษตรเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของอุปสงค์-อุปทาน ที่สามารถแลกเปลี่ยน และซื้อ-ขาย ในตลาดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และพลังงานสะอาดทุกประเภท