Operation Efficiency

การเพิ่มประสิทธิภาพ
FTI Academy
Marketing
Innovation
Environment
Operation Efficiency
Certifiaction

Cost Reduction

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

ประหยัดค่าใช้จ่ายลงกว่าเดิมเฉลี่ย 30% สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ทันที

เพิ่มเติม

หลักสูตร The Factory Management 19 - 20

หลักสูตรที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณ ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำอย่างมั่นใจ

เพิ่มเติม

หลักสูตร eDIT

หลักสูตรแรก หลักสูตรเดียว ของประเทศไทยที่ช่วยผลักดันโรงงานสู่ Smart Factory 4.0

เพิ่มเติม

หลักสูตร EEP

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการนำพลังงานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มเติม

หลักสูตร iRobot

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Automation & Robots เพื่อปรับปรุงโรงงาน

เพิ่มเติม

Standard Certificate

จดทะเบียนหมายเลขรหัสบาร์โค้ดสินค้า GS1

ระบบเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เป็นระบบบที่ทั่วโลกยอมรับ มีการใช้งานมากกว่า 150 ประเทศ

เพิ่มเติม

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย TFCC

ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและถูกต้องตามกฎหมาย

เพิ่มเติม

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

มุ่งเน้นให้โรงงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มคุณค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด

เพิ่มเติม

แอปเดียวเขียวทั่วไทย Green Card Application

เพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าและการช่วยกระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเติม

Other

โครงการศึกษาวิเคราะห์ภัยพิบัติ COVID-19

เพื่อถอดกลยุทธ์การรับมือสถานการณ์และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจก้าวผ่านมา

เพิ่มเติม

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

สนับสนุนทางการเงินเพื่อนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

เพิ่มเติม