ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ

รายละเอียดงาน      

 • งานประชุม กกร. คณะทำงานภายใต้ กกร. ประชุม กรอ.
 • งานจัดทำยุทธศาสตร์ ส.อ.ท. และงานติดตาม KPI ส.อ.ท.
 • จัดทำข้อมูล บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 • จัดจัดประชุม เข้าร่วมประชุม/สัมมนา และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ                 

 • อายุ 22 – 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การด้านรวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ และมีประสบการณ์การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ตามระเบียบของ ส.อ.ท.)
 • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ