ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายละเอียดงาน

 • งานบริหารสถาบันฯ ธุรการและงานสารบรรณฝ่าย
 • ประสานงานคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ และงานจัดประชุมกรรมการ
 • จัดทำงบประมาณ และดูแลงานด้านการเงินของสถาบันฯ
 • งานช่วยสนับสนุนงานวิชาการต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีความรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น LCA, Carbon Credit การจัดการพลังงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 series ต่างๆ เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้