ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

รายละเอียดงาน

1. งานบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสายงานฯ, ส.อ.ท. และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. กำกับดูแลงานงานวิชาการ งานข้อมูลต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงตรวจสอบและติดตามการแก้ปัญหาต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนเป็นเลขานุการของสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
3. กำกับดูแล ประเมินผลการทำงาน และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพในการทำงาน
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– อายุ 35-45 ปี
– วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี-โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ อุตสาหการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 10 ปี / ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
– มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยมีผลประเมินคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนนหรือเทียบเท่า
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร(ทั้งภายในและภายนอก) มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้