ตำแหน่ง : รองผู้จัดการ(งานมาตรฐาน) – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายละเอียดงาน

 • จัดทำแผนการบริหารงานและงบประมาณของสถาบันฯ และควบคุมให้เป็นไปตามแผน
 • พัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต หรือก๊าซเรือนกระจก
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษางานวิชาการและมาตรฐานด้านพลังงานทดแทน คาร์บอนเครดิตหรือก๊าซเรือนกระจก
 • ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารด้านสิ่งแวดล้อม/พลังงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การด้านระบบมาตรฐาน และระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม LCA เป็นต้น อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้