ตำแหน่ง : หัวหน้างาน(งานซื้อขาย) – สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายละเอียดงาน

 • สนับสนุนการพัฒนาระบบการซื้อขายพลังงานทดแทนและคาร์บอนเครดิต หรือก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
 • ให้คำปรึกษางานด้านวิชาการ การตลาดและการซื้อขายพลังงานทดแทนและคาร์บอนเครดิต
 • ประสานความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการซื้อขายพลังงานทดแทน
 • สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ขายพลังงานทดแทนและคาร์บอนเครดิต
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหาร/การตลาด ด้านสิ่งแวดล้อม/พลังงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น LCA, Carbon Credit การจัดการพลังงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 series ต่างๆ เป็นต้น อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้