ตำแหน่ง :      หัวหน้างาน – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (การเงินรับ)

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมและดูแลรายการรับเงินของ ส.อ.ท.
 • สรุปยอดเงินรับในแต่ละวัน
 • ตรวจสอบการเงินรับที่เชื่อมโยงกับระบบ MIT C/O งานอบรมสัมมนาต่างๆ
 • งานการเงินรับต่างๆ เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้, ใบรับบริจาคมูลนิธิ, สรุปเงินสด-เช็ค เข้าธนาคารทุกสิ้นวัน, Reconcile Bank, และสรุปค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นต้น
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ                 

 • เพศ :  ชาย/หญิง  
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีไหวพริบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี