ตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานติดตามหนี้)

รายละเอียดงาน

 • งานติดตามหนี้ค่าบำรุงสมาชิกของสถาบันรหัสสากล และตอบข้อซักถามสมาชิก
 • ประสานงานกับงานทะเบียนสมาชิกรหัสสากลเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิก
 • งานการเงินต่างๆ เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, จัดทำใบแจ้งหนี้
 • จัดทำรายงาน และสรุปผลการติดตามสมาชิก เพื่อรายงานให้สถาบันรหัสสากล
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ                 

 • เพศ :  ชาย/หญิง  
 • อายุ 22 – 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีไหวพริบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี