ตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (การเงิน)

รายละเอียดงาน    

  • งานการเงินต่างๆ เช่น ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, จัดทำใบแจ้งหนี้
  • สรุปรายงานรับชำระและค้างชำระกิจกรรมต่างๆ
  • กระทบยอดบัญชีธนาคาร ตรวจสอบเงินโอนและอนุมัติการชำระเงิน
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ       

  • เพศ :  ชาย/หญิง  
  • อายุ 22 – 25 ปี
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีไหวพริบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี