ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

รายละเอียดงาน      

 • งาน E-Bidding เช่น โครงการตรวจสุขภาพ, โครงการตรวจอาคาร เป็นต้น
 • งานกิจกรรม TCEB : เชิญกรรมการ ประสานการจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ เตรียมเอกสาร ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินทุนโครงการ
 • งานประชุมสายงาน เช่น เตรียมข้อมูลนำเสนอ รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ
 • งานประสานงานทั้วไป เช่น งานเอกสาร งานประชุม และงานตอบข้อซักถามสมาชิก
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ                 

 • เพศ :  ชาย/หญิง  
 • อายุ 22 – 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุกิจ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน มีไหวพริบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี