ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ – ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม

รายละเอียดงาน      

 • จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม และคณะกรรมการต่างๆ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
 • จัดกิจกรรม งานสัมมนา งานแสดงสินค้า
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ       

 • อายุ 22 – 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การด้านงานประสานงาน / การจัดกิจกรรมต่างๆ / การให้บริการ
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ตามระเบียบของ ส.อ.ท.)
 • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้