ตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่ – สถาบันรหัสสากล (งานสมาชิก)

รายละเอียดงาน      

 • รับสมัครสมาชิกและตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 • ให้ข้อมูลคำแนะนำด้านการสมัครสมาชิก งานบริการต่างๆ และการใช้งานมาตรฐานสากล GS1
 • ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ                 

 • เพศ :  ชาย/หญิง  
 • อายุ 22 – 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจางานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และด้านการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและให้ความพึงพอใจลูกค้า และสามารถทำงานเป็นทีมได้