ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ – สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

รายละเอียดงาน      

 • จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เทคนิคต่างๆ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 • ดำเนินการขั้นตอนการจัดอบรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการอบรม
 • ติดตามที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดทำรายงานสรุปผล
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ                 

 • เพศ :  ชาย/หญิง  
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม เครื่องกล แทคคาทรอนิกส์ การผลิตและอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ประสานงานกับวิทยากร และการจัดทำสื่อการสอน
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ และมีความคิดสร้างสรรค์